fbpx

תקנון אתר

מדיניות פרטיות

מסמך זה מכיל מידע בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר מאהתחלה (www.meaha.co.il) אשר נמצא בבעלות מאהתחלה-זילברמן (להלן "מאהתחלה-זילברמן"). מטרת המסמך להסביר מהם נהלי מאהתחלה-זילברמן ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד היא משתמשת במידע, שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. אנא הקדש מספר דקות לקריאת ההצהרה הבאה כדי לוודא שאתה מסכים עם המדיניות שלנו.

השימוש באתר האינטרנט של מאהתחלה-זילברמן מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלים המפורטים להלן, שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים באופן שווה.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה, בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, מאהתחלה-זילברמן תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של מאהתחלה-זילברמן ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את מאהתחלה-זילברמן יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

ניוזלטרים:

מאהתחלה-זילברמן מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

מאהתחלה-זילברמן לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מאהתחלה-זילברמן מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנה דיוור מעת לעת.

בעת הרשמתכם לרשימת התפוצה הנכם מסכימים כי מאהתחלה-זילברמן תהיה רשאית לשלוח אליכם דואר אלקטרוני, לפנות אליכם בכתב או בע”פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ”ב.
אם אינכם מעוניינים שנפנה אליכם כמוזכר לעיל יהיה עליכם לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנכם רשאים, בכל עת, להודיע למאהתחלה-זילברמן על רצונכם להסיר את כתובתכם מרשימת הדיוור של מאהתחלה-זילברמן באמצעות פנייה למאהתחלה-זילברמן או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.
האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמשים ומאהתחלה-זילברמן לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע”י המשתמשים.

מסירת מידע לצד שלישי

מאהתחלה-זילברמן לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מאהתחלה-זילברמן שתחייב חשיפת פרטיך;.
אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
אם מאהתחלה-זילברמן  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר מאהתחלה-זילברמן  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

מאהתחלה-זילברמן מיישמת באתריה מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מאהתחלה-זילברמן לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, אינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, רפואי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר.

כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד מאהתחלה-זילברמן בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.

בעלי האתר לא ישאו באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במידע המסופק על-ידה.

מאהתחלה-זילברמן לא ישאו  באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע”י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתם המלאה.

בכל מקרה מאהתחלה-זילברמן לא ישאו באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע”י הלקוח.

שיפוי

המשתמשים מתחייבים לשפות את מאהתחלה-זילברמן בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע”י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע”י מאהתחלה-זילברמן

פרטיות ושמירת סודיות

מאהתחלה-זילברמן עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על משתמש“), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ”ב.

מאהתחלה-זילברמן תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

כאמור, קבצי “עוגיות” (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

מאהתחלה-זילברמן לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצעו המשתמשים פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפרו המשתמשים את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשים ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמשים לבין מאהתחלה-זילברמן.

מאהתחלה-זילברמן עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, מאהתחלה-זילברמן אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונותיה – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי מאהתחלה-זילברמן. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מאהתחלה-זילברמן.

 

קניין רוחני

מאהתחלה-זילברמן הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם מאהתחלה-זילברמן הינה מורשה ע”פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

התכנים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של מאהתחלה-זילברמן הינו אסור.

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מאהתחלה-זילברמן, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של מאהתחלה-זילברמן.

המחאת זכויות

מאהתחלה-זילברמן רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של מאהתחלה-זילברמן ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

כל השתהות או הימנעות של מאהתחלה-זילברמן בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

שירות לקוחות

ניתן ליצור קשר עם מאהתחלה-זילברמן לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר תחת “צור קשר”.

גלילה למעלה